Privacyverklaring Stichting Positieve Impact

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Stichting Positieve Impact, gevestigd te Amersfoort. Stichting Positieve Impact is de eigenaar van de website www.positieveimpact.nu. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Stichting Positieve Impact omgaat met de persoonsgegeven die worden verkregen via deze website.


De persoonsgegevens die door de bezoeker via deze website worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:


  • Het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het informeren over de producten en diensten van Stichting Positieve Impact;
  • Het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met Stichting Positieve Impact;
  • Het informeren over producten en diensten van derden op basis van door bezoeker gegeven toestemming en opgegeven persoonlijke voorkeuren en behoeften;
  • Om Stichting Positieve Impact een beter beeld te doen krijgen van de bezoekers van de website en haar klanten ten einde haar dienstverlening en de website verder te ontwikkelen en te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoekers en de klanten van de website;
  • Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Het samenstellen van (publiekelijk beschikbare) gebruikstatistieken en het beveiligen van de website.


De bezoeker die geen prijs stelt op de door Stichting Positieve Impact of door derden toegezonden informatie kan dit aangeven en daartoe contact opnemen met Stichting Positieve Impact.


2. Gebruik van cookies

Stichting Positieve Impactmaakt op deze website gebruik van zogenaamde 'cookies' die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken.

Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, danwel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.


3. Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat Stichting Positieve Impact één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbend op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.


4. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van de website worden doorgegeven (naar servers van) aan Stichting Positieve Impact gelieerde of aan door Stichting Positieve Impact voor de operationele activiteiten ingeschakelde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Stichting Positieve Impact zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de gegevens van de bezoeker zo goed mogelijk worden beschermd. De bezoeker geeft met de acceptatie van dit privacybeleid op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.


5. Inzage en wijziging van gegevens

De bezoeker die wil weten welke gegevens Stichting Positieve Impact over hem/haar heeft vastgelegd of die verwerkte gegevens over hem/haar wil wijzigen kan daartoe contact opnemen met Stichting Positieve Impact.


6. Jonger dan 16 jaar

Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van dit privacybeleid garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, danwel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens.


7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door Stichting Positieve Impact. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.


8. Vragen en contact

Bezoekers van de website die vragen hebben over dit privacybeleid of anderszins contact met Stichting Positieve Impact willen leggen kunnen daartoe een e-mail sturen.